10/3 - Svalbard i beste vintertid

Svalbard (Longyear), 4 dager
Fra 13.495,-

24/3 - Svalbard i beste vintertid

Svalbard (Longyear), 4 dager
Fra 13.495,-

GENERELLE REISEVILKÅR


Nedenfor følger generelle reisevilkår for Enjoy Travel AS. Disse vilkår gjelder for alle reiser/gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med turpresentasjonen på www.enjoy-travel.no og i turens program.


FORBEHOLD OM ENDRINGER:
Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyr i lufthavner eller valutakurser som er benyttet i prisberegningen. Enjoy Travel forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell prisøkning vil meddeles senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen. Dette forutsetter at kunden senest 3 virkedager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, gir Enjoy Travel beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.
Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringer blir tilsendt den enkelte før avreise.

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt.
Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden.

Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, værforhold og forhold for skipstrafikk og lignende kan føre til programendringer. Enjoy Travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere, uten at erstatningsansvar oppstår.

BEKREFTELSE:
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse, samt faktura. En bestilling er bindende når Enjoy Travel har mottatt innbetaling på reisen i form av depositum eller full betaling. Flybilletter og andre reisedokumenter vil bli sendt per e-post eller post senest to uker før avreise.

DEN REISENDES PLIKTER:
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at bestillingen er riktig og at alle dokumenter stemmer i forhold til at navn er skrevet som i passet, datoer osv. Enjoy Travel må kontaktes umiddelbart om noe ikke skulle stemme. Bestiller må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visum, vaksinasjonsattester, o.l.
Dersom den reisende ikke er norsk statsborger, må dette meddeles Enjoy Travel ved bestilling av reisen. Reisende er også pliktet til å opplyse dersom de har spesielle allergier som skal tas hensyn til eller om vedkommende har med seg spesialbagasje på reisen (sportsutstyr, barnevogn, bilstol, e.l.).

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Deltakere med funksjonshemninger bør ha med ledsager. Den reisende er selv ansvarlig for å følge med gruppen, eller betale for egen transport dersom dette ikke er mulig. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.

BETALINGSBETINGELSER:
Depositum pålydende kr. 2.500,- per person, evt. høyere beløp dersom regler/betingelser fra samarbeidspartnere krever det, betales til Enjoy Travel innen 4 dager etter bestilling. Reisen betales i sin helhet til Enjoy Travel senest 60 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Ved bestilling nærmere enn 60 dager før avreise, må reisen betales i sin helhet ved bestilling.
Det tilkommer et gebyr ved betaling med kreditt-/betalingskort. Denne andelen er 1,85 % av hele kjøpesummen og legges til ved betaling. Vi har avtale med VISA og Mastercard/Eurocard.

VED AVBESTILLING/ENDRING FØR AVREISE GJELDER FØLGENDE REGLER:
Ved avbestilling/endring av reise etter at depositumsbeløpet er mottatt av Enjoy Travel, er avbestillings-/endringsgebyret tilsvarende depositumets størrelse.
Ved avbestilling/endring av reise mellom 60 og 36 dager før avreise: 50 % gebyr.
Ved avbestilling/endring fra og med 35 dager til avreise, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen: 100 % gebyr.

- I enkelte tilfeller er det ingen refusjon (gjelder flybilletter, hotell og landarrangement) ved avbestilling etter at reisen er betalt i sin helhet.

ENDRINGER:
Enkelte endringer kan være mulig å gjøre etter bestilling i henhold til leverandørens (flyselskap, hotell og andre underleverandører) regler. F.eks. endring av navn på reisende, endre til annen avreisedato etc. I andre tilfeller er endringer ikke mulig. Gebyr for endring er kr 500,- per person. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper eller andre underleverandører.
Vær oppmerksom på at når man reiser med rutefly, har de ulike flyselskapene en varierende, siste, frist for navneendringer.

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av Enjoy Travel dersom:
1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 20 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 30 dager før avreise.
2. Det inntreffer hindringer som ligger utenfor Enjoy Travels kontroll (force majeure). Eksempler: Fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.
3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Enjoy Travel med rimelighet ikke kunne forutse.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

REISEFORSIKRING:
Alle reisende må ha reiseforsikring og vi anbefaler alle våre kunder å tegne de forsikringer som er nødvendige. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, hjemreise under sykdom og lignende. Eventuelle kortforsikringer anbefales kun som en tilleggsforsikring. Enjoy Travel samarbeider med Gouda Reiseforsikring som kan kontaktes på telefon, 24 14 45 70, eller bestill via følgende link: www.enjoy-travel.no/forsikring. For reiser i Europa anbefales i tillegg til reiseforsikring å anskaffe Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling i landet du oppholder deg.

AVBESTILLINGSFORSIKRING:
Avbestillingsforsikring er normalt inkludert i reiseforsikringen. Er avbestillingsforsikring derimot ikke inkludert, må denne tegnes hos ditt forsikringsselskap samtidig som du bestiller reisen. Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap, gjelder respektive selskaps regelverk. Enjoy Travel er agent for Gouda Reiseforsikring og er behjelpelig med bestilling av avbestillingsforsikring. Denne må evt. bestilles samtidig med reisen og kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant.

REKLAMASJONER
Hvis reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å kontakte hotellet/vår lokale samarbeidspartner/turleder på stedet, som vil prøve å rette på forholdet. Reisende plikter å gi melding om dette når han har oppdaget ”mangelen”. Kontaktinformasjon står i reisedokumentene. Hvis kunden føler han ikke får den hjelp som behøves, skal kunden kontakte Enjoy Travel.
Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser senest 4 uker etter at endelig svar fra Enjoy Travel foreligger.

PASS OG VISUM:
Vær oppmerksom på at de fleste land utenfor Schengen krever at passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedato. Ved behov for visum, vil informasjon om dette bli gitt på nettsiden og i program for den aktuelle turen. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

RABATTER
Ved evt. rabatter, gis maksimalt èn rabatt per reise.
 
Alminnelige vilkår for pakkereiser:
Lov om pakkereiser – se fullstendig lovtekst hos Lovdata http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html
Alminnelige vilkår for pakkereiser: http://www.forbrukerombudet.no/tema-og-bransjar/reise

Enjoy Travel er medlem av og stiller garanti til Reisegarantifondet (RGF).

Vi forholder oss til landinformasjon gitt av UD: http://www.landsider.no